Hotline 0902747188
Tiết lưu GNSE1204 ( ống phi 12, ren 21 )
Tiết lưu GNSE1204 ( ống phi 12, ren 04 ) , hãng Sang - a Korea... Xem chi tiết
Tiết lưu GNSE1203 ( ống phi 12, ren 17 )
Tiết lưu GNSE1203 ( ống phi 12, ren 17 ) , hãng Sang - a Korea... Xem chi tiết
Tiết lưu GNSE01202 ( ống phi 12, ren 13 )
Tiết lưu GNSE1202 ( ống phi 12, ren 13 ) , hãng Sang - a Korea... Xem chi tiết
Tiết lưu GNSE1004 ( ống phi 10, ren 21 )
Tiết lưu GNSE1004 ( ống phi 10, ren 21 ) , hãng Sang - a Korea... Xem chi tiết
Tiết lưu GNSE1003 ( ống phi 10, ren 17 )
Tiết lưu GNSE1003 ( ống phi 10, ren 17 ) , hãng Sang - a Korea... Xem chi tiết
Tiết lưu GNSE1002 ( ống phi 10, ren 13 )
Tiết lưu GNSE0602 ( ống phi 10, ren 13 ) , hãng Sang - a Korea ... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPC 0604 SANG A ( Nối thẳng ren 21 phi 6 )
Đầu nối thẳng ren 21 phi 6 GPC 0604 , SANG A KOREA... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPC 0801 SANG A ( Nối thẳng ren 9.5 phi 8 )
Đầu nối thẳng ren 21 phi 8 GPC 0804 , SANG A KOREA... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPC 0802 SANG A ( Nối thẳng ren 13 phi 8 )
Đầu nối thẳng ren 13 phi 8 GPC 0802 , SANG A KOREA... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPC 0803 SANG A ( Nối thẳng ren 17 phi 8 )
Đầu nối thẳng ren 17 phi 8 GPC 0804 , SANG A KOREA... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPC 0804 SANG A ( Nối thẳng ren 21 phi 8 )
Đầu nối thẳng ren 21 phi 8 GPC 0804 , SANG A KOREA... Xem chi tiết
Tiết lưu GNSE0602 ( ống phi 6, ren 13 )
Tiết lưu GNSE0602 ( ống phi 6, ren 13 ) , hãng Sang - a Korea... Xem chi tiết
Tiết lưu GNSE0601 ( ống phi 6, ren 9.6 )
Tiết lưu GNSE0601 ( ống phi 6, ren 9.6 ) , hãng Sang - a Korea... Xem chi tiết
Tiết lưu GNSE06M5 ( ống phi 6, ren M5 )
Tiết lưu GNSE06M5 ( ống phi 6, ren M5 ) , hãng Sang - a Korea... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPUT 12 Sang a ( đầu nối chữ T phi 12)
Đầu nối GPUT 12 Sang a, là dạng 3 ngõ nối ống hình chữ T dùng cho ống phi 12mm... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPUL 12 Sang a ( đầu nối chữ L phí 12)
Đầu nối GPUL Sang a, là dạng đầu nối co vuông, 2 đầu gắn ống phi 12mm... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPC 1204 SANG A ( Nối thẳng ren 21 phi 12 )
Đầu nối thẳng ren 21 phi 12 GPC 1202 , SANG A KOREA... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPC 1203 SANG A ( Nối thẳng ren 17 phi 12 )
Đầu nối thẳng ren 17 phi 12 GPC 1202 , SANG A KOREA... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPC 1202 SANG A ( Nối thẳng ren 13 phi 12 )
Đầu nối thẳng ren 13 phi 12 GPC 1202 , SANG A KOREA... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPUT 10 Sang a ( đầu nối chữ T )
Đầu nối GPUT 10 Sang a, là dạng 3 ngõ nối ống hình chữ T dùng cho ống phi 10mm... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPUL 10 Sang a ( đầu nối chữ L )
Đầu nối GPUL Sang a, là dạng đầu nối co vuông, 2 đầu gắn ống... Xem chi tiết
Đầu nối khí sang - a GPC 1004 ( Nối thẳng ren 21 phi 10 )
Sản xuật tại Hàn QUốc. thương hiệu Sang - a... Xem chi tiết
Tiết lưu GNSE0804 ( ống phi 8, ren 21 )
Tiết lưu GNSE0804 ( ống phi 8, ren 21 ) , hãng Sang - a Korea... Xem chi tiết
Tiết lưu GNSE0803 ( ống phi 8, ren 17 )
Tiết lưu GNSE0803 ( ống phi 8, ren 17 ) , hãng Sang - a Korea... Xem chi tiết
Tiết lưu GNSE0802 ( ống phi 8, ren 13 )
Tiết lưu GNSE0802 ( ống phi 8, ren 13 ) , hãng Sang - a Korea... Xem chi tiết
Tiết lưu GNSE0801 ( ống phi , ren 9.6 )
Tiết lưu GNSE0801 ( ống phi 8, ren 9.6 ) , hãng Sang - a Korea... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPUT 0800 Sang a ( đầu nối chữ T )
Đầu nối GPUT 08 Sang a, là dạng 3 ngõ nối ống hình chữ T dùng cho ống phi 08mm... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPUT 0600 Sang a ( đầu nối chữ T )
Đầu nối GPUT 0600 Sang a, là dạng 3 ngõ nối ống hình chữ T dùng cho ống phi 06... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPC 0602 SANG A ( Nối thẳng ren 13 phi 6 )
Đầu nối thẳng ren 13 phi 6 GPC 0602 , SANG A KOREA... Xem chi tiết
Đầu nối khí GPC 0603 SANG A ( Nối thẳng ren 17 phi 6 )
Đầu nối thẳng ren 17 phi 6 GPC 0603 , SANG A KOREA... Xem chi tiết